Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
Luach-Nadlan_MainPic עסקת נדל
פנייה לייעוץ אישי  בקשה לצו קיום צוואה

  כל אדם יכול לערוך צוואה ובה לקבוע מי יקבל את עזבונו (הרכוש, הכספים והנדל"ן שלו) לאחר שילך לעולמו. על מנת שיהיה תוקף חוקי לצוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. בקשה לצו קיום צוואה יכולה להיות מוגשת רק על ידי מי שהמצווה הגדירו בצוואתו כזוכה (יורש).

  בקשה לצו קיום צוואה

  תוכן עניינים

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון

  אם היורש מיוצג על ידי עורך דין, הוא יכול להגיש את הבקשה רק באופן מקוון. הטופס המקוון של הבקשה לצו קיום צוואה נמצא באתר משרד המשפטים.

  לבקשה המקוונת יש לצרף מספר מסמכים, והם:

  • העתק מצולם של הצוואה/החלטה של בית המשפט על הוכחת הצוואה בהעתק/מסמך המוכיח את דבר הפקדת הצוואה
  • אם קיימים זוכים שמסתלקים מהעיזבון לטובת אדם מסוים, צריך לצרף את תצהירי ההסתלקות המקוריים
  • העתק הודעה שנשלחה לזוכים בדואר רשום/תצהיר של מגיש הבקשה על כך שמסר הודעה לזוכים באופן אישי
  • העתק של תעודת הפטירה של המצווה – אם לא הייתה לו תעודת זהות ישראלית
  • תעודת הפטירה של כל זוכה שהלך לעולמו, באם קיימים כאלה
  • ייפוי כוח חתום על ידי מגיש הבקשה ומאומת בידי עורך הדין שמייצגו – אם עורך דין מיופה כוח הוא זה שמגיש את הבקשה.

  מסמכים אלה צריכים להיות מצורפים לבקשה לאחר סריקה בפורמט PDF. בנוסף לצירוף המסמכים, יש לשלם 2 אגרות.

  כמו כן, חשוב לדעת שאם המצווה הלך לעולמו מחוץ לישראל, צריך לעדכן את מרשם האוכלוסין בדבר מותו עוד לפני הגשת הבקשה לצו קיום צוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן לא-מקוון

   אם היורש לא מיוצג על ידי עורך דין לענייני ירושה, הוא יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון אם יש לו את הצוואה המקורית, או אם צוואה זו מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה,

   או אם יש לו העתק של הצוואה והחלטה של בית המשפט לענייני משפחה שהתירה את הוכחתה של הצוואה בהעתק. אם לא מתקיים אף לא אחד מתנאים אלה, הוא יכול להגיש את הבקשה רק באופן לא מקוון.

   כשהבקשה מוגשת באופן לא מקוון, עליה לכלול:

   • טופס בקשה לצו קיום צוואה חתום על ידי מגיש הבקשה
   • צוואה מקורית
   • שני שוברי תשלום ששולמו באינטרנט/בבנק הדואר
   • אישור על כך שנשלחו הודעות לכל הזוכים בדואר רשום, או אישור בכתב, חתום על ידי היורשים, המאשר שהם יודעים על הגשת הבקשה לצו קיום צוואה
   • "תמצית רישום" ממשרד האוכלוסין – אם המצווה הלך לעולמו מחוץ לישראל, או תעודת פטירה מקורית – אם למצווה כלל לא הייתה תעודת זהות ישראלית
   • תעודת פטירה של כל זוכה שהלך לעולמו, באם קיימים כאלה
   • תצהירי הסתלקות מקוריים – אם קיימים זוכים שמסתלקים מהעיזבון

   כל אלה מוגשים ללשכת הרשם לענייני ירושה שהמצווה התגורר באזור סמכותו. הבקשה יכולה להיות מוגשת גם לאחד מבתי הדין הרבניים.

   מה קורה לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה?

   אחרי שהבקשה לצו קיום צוואה מוגשת, מפורסמת הודעה על כך ברשומות ובעיתון יומי, על מנת לאפשר להגיש התנגדויות. אם מוגשות התנגדויות, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

   אם לא מוגשות התנגדויות, הבקשה מגיעה לאפוטרופוס הכללי, שיכול לאשרה, לבקש שישלימו בה פרטים, או להעביר את התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

   אחר-כך, הרשם לענייני ירושה מעניק את הצו הנותן תוקף לצוואה. כיום, הוא מנפיק וחותם צו זה באופן דיגיטלי.

   *אנחנו עושים מאמץ לדייק ועדיין יובהר כי כל המופיע באתר L.Nadlan אינו מחליף ייעוץ משפטי, אין בו חוות דעת או המלצה. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2316781 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף